7 МЕХАНИЗМИ ВЕДУЧИХ МОСТОВ: ПРИЗНАЧЕННЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ, СКЛАД

Мостом називається вузол, що зв'язує колеса автомобіля з ра­мою (корпусом) через деталі підвіски. Мости застосовуються тільки в залежних (мостових) підвісках автомобіля; вони сприймають вертика­льні, подовжні і поперечні зусилля, що діють на колеса.

По призначенню мости можна розділити на головні і відомі.

Головний міст звичайно має пустотілу балку, у якій розміща­ються такі вузли і деталі силової передачі, як головна передача, дифе­ренціал і полу осі.

Знаний міст виконується у виді балки двотаврового або трубча­стого перетину, на кінцях якої встановлюються колеса автомобіля. Ві­домі мости у свою чергу розділяються на підтримуючі і керовані. У підтримуючих мостах положення площин каченя коліс не може бути змінене щодо подовжньої осі моста. У цих випадках міст служить тільки для передачі навантаження від рами (корпуса) до коліс На ке­рованих мостах цапфи коліс мають шарнірний зв'язок із мостом. По­воротом цапф коліс щодо моста змінюється напрямок прямування ав­томобіля.

На військових автомобілях, що мають привід до всіх коліс, ке­ровані мости одночасно є і головними.

В ведучих мостах розміщені деталі головних передач та дифе­ренціалів.