1.1 Предмет та завдання дисципліни

Дисципліна "Функціональне призначення матеріалів газотурбін­них установок в енергетиці" є вступною до дисциплін спеціалізації "Матеріали енергомашинобудування" та має на меті забезпечення знань у питаннях функціонального призначення матеріалів газотур­бінних установок (ГТУ) та вимог щодо їх властивостей.

Після вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти основи кла­сифікації та принципи дії енергетичних ГТУ; знати функціональне при­значення матеріалів основних деталей та вузлів, а також вимоги конс­трукторів щодо їх властивостей; оцінювати рівень характеристик, якими повинні володіти матеріали для виготовлення певних деталей ГТУ.

Дисципліна повязана з попередньо засвоєними "Теоретичною та прикладною механікою", "Аналізом умов експлуатації деталей машин і інструменту"; надає базову підготовку до засвоєння дисциплін спеці­алізації: "Високотемпературна корозія матеріалів ГТУ", "Спеціальні сталі та сплави в газотурбобудуванні", "Перспективні технології отримання матеріалів і деталей в газотурбобудуванні".

Розвиток енергетики і газотурбінної техніки супроводжується безперервним підвищенням робочих температур. Матеріали, що вико­ристовуються при виготовленні деталей ГТУ, повинні тривалий час працювати при високих температурах в умовах складних навантажень при одночасному впливі агресивного зовнішнього середовища.

До складу ГТУ входять деталі, що виготовляються не лише з жа­роміцних матеріалів, значну частину складають конструкційні сталі (цементовні, поліпшувані, ресоро-пружинні). Але, враховуючи, що характеристика цих матеріалів наводилась в попередніх дисциплінах, при вивченні матеріалів ГТУ ці сталі не розглядаються.