Анотація

 

Функціональне призначення матеріалів газотурбінних установок в енергетиці. Конспект лекцій - О.В. Сазонова, В.Л. Грешта

 

Міністерство освіти і наукиУкраїни Запорізький національний технічний університет

КОНСПЕКТ лекцій з дисципліни

Функціональне призначення матеріалів газотурбінних установок в енергетиці

для студентів спеціальності 8.090101 "Прикладне матеріалознавство" усіх форм навчання

2004

Конспект лекцій з дисципліни "Функціональне призначення ма­теріалів газотурбінних установок в енергетиці" для студентів спеціа­льності 8.090101 "Прикладне матеріалознавство" усіх форм навчання /Укл. О.В. Сазонова, В.Л. Грешта. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2003. - 64 с.

Укладачі: О.В. Сазонова, старший викладач

В. Л. Грешта, старший викладач

Рецензенти: А.Д. Коваль, професор, д.т.н.

І.М. Лазечний, доцент, к.т.н.

Відповідальний

за випуск: А.Д. Коваль, професор, д.т.н.

Затверджено Затверджено на засіданні

радою фізико-технічного інституту кафедри "Фізичне матеріалознавство" Протокол № 2 Протокол № 3

від "04" грудня 2003 р. від "10" листопада 2003 р.

Рекомендовано до видання НМО спеціальності як конспект лек­цій з дисципліни "Функціональне призначення матеріалів газотурбін­них установок в енергетиці" для студентів спеціальності 8.090101 "Прикладне матеріалознавство" на засіданні кафедри "Фізичне мате­ріалознавство"

Протокол № 3 від " 10 " листопада 2003.

Підписано до друку 23.01.2004 Формат 60х84 1/16, 4.0 др. арк. Тираж 60 прим. Зам. № 97 69063 м. Запоріжжя, ЗНТУ, друкарня, вул. Жуковського, 64