ВСТУП

На сучасному етапі розвитку техніки існує тісний взаємозв'язок між рівнем технології обробки матеріалу та конструктивними рішен­нями, що реалізуються в певних галузях машинобудування. Розробка матеріалів повинна враховувати як технологічні можливості так і осо­бливі вимоги, що висуваються до матеріалу певних виробів. Розвиток матеріалознавства визначає прогрес сучасного машинобудування. По­казовим є процес вдосконалення конструкції газових турбін відповід­но до можливостей матеріалів. Реактивні двигуни для літаків будували вже наприкінці тридцятих - початку сорокових років минулого сто­річчя. Але вони не мали достатньої потужності та не забезпечували тривалої експлуатації через відсутність матеріалів з високим рівнем жароміцності.

На початковому етапі лопатки газових турбін (як найбільш від­повідальний та напружений елемент) виготовляли з високолегованих хромонікельмолібденових сталей. Наступним етапом було створення жароміцних матеріалів на основі нікелю - суперсплавів. Сьогодні, на підставі систематичних робіт в галузі дослідження та розробки жаро­міцних сталей та сплавів встановлено основні принципи легування сплавів на залізній, нікелевій, кобальтових основах та розроблена ве­лика група сплавів, що широко використовується в газотурбобудуван­ні. Безперервне вдосконалення технології виготовлення заготовок, те­рмічної обробки суттєво підвищує можливості сучасних газотурбінних установок, дозволяє враховувати особливості експлуатації (призна­чення ГТУ, тривалість роботи, температурно-напружений стан, вплив зовнішніх факторів), та обирати оптимальні матеріали для виготов­лення деталей.

Дисципліна „ Спеціальні сталі та сплави в газотурбобудуванні" передбачає забезпечення професійної підготовки в галузі вибору та розробки спеціальних матеріалів для основних деталей газотурбінних установок (ГТУ) відповідно до вимог, що висуваються до деталей.

По завершенню вивчення дисципліни студент повинен засвоїти:

- основні вимоги до матеріалів деталей ГТУ;

- принципи легування сплавів, що використовують при виго­товленні робочих та спрямовуючих лопаток, дисків, корпусних дета­лей ГТУ;

- технологію термічної обробки деталей ГТУ;

- способи підвищення корозійної стійкості деталей ГТУ, типи захисних покриттів, особливості технології нанесення;

- особливості технології виготовлення деталей;

- перспективні напрямки створення нових матеріалів для де­талей ГТУ.

Студент повинен навчитися

- визначати технічну та економічну доцільність використання різних сталей та сплавів для виготовлення деталей ГТУ;

- розробляти питання технології отримання заготовок та тех­нології термічної обробки виробів з метою вирішення практичних за­дач із забезпечення якості машинобудівної продукції.