Анотація

Спеціальні джерела живлення – О.Г. Александров

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Запорізький національний технічний університет

СПЕЦІАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

для студентів спеціальності 8.092303 „Технологія і устаткування та підвищення зносостійкості машин та конструкцій" всіх форм навчання

2004

„СПЕЦІАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ" конспект лекцій для студентів спеціальності 8.092303 „Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин та конструкцій" всіх форм навчання /Укл.: О.Г. Александров.- Запоріжжя. ЗНТУ, 2004.-32с.

Укладач: Александров О.Г., доцент, канд.техн.наук

Рецензент: Савонов Ю.М., доцент, канд.техн.наук

Відповідальний

за випуск: Александров О.Г.

Затверджено Затверджено Методичною Радою ФТІ на засіданні кафедри ОТЗВ

Протокол № 2 від 31.03.04 протокол № 8 від 25.03.2004

Підписано до друку 26.04.2004 Формат 60х84 1/16, 2.0 др. арк. Тираж 50 прим. Зам. № 776 69063 м. Запоріжжя, ЗНТУ, друкарня, вул. Жуковського, 64