6 Місце соціології в системі наук

Чим же соціологія відрізняється від інших наук про суспільство і людину в ньому, як вона вписується в загальну систему наукових знань? Відомий американський учений П. Сорокін вважає, що першоювідмінною рисою соціології від інших суспільних наук є те, що вона являє собою генералізуючу науку. Історія, на відміну від соціології -наука індивідуалізуюча, тому що концентрує свою увагу на вивченні неповторних явищ: християнства як певної релігії, Авраама Лінкольна як певного президента, України як певної держави тощо. Соціологія ж досліджує властивості, загальні для всіх релігій, усіх держав, усіх на­цій, усіх воєн і революцій, усіх випадків президентства і т.д.

Але існують інші генералізуючі соціальні науки, такі, як еконо­міка, політологія, право. Чим же соціологія відрізняється від них? Ко­жна з цих наук має справу лише з однією сферою соціокультурного простору: економіка - з економічними відносинами, досліджуючи гос­подарську структуру; політологія - з політичними відносинами, аналі­зуючи державу та інші політичні інститути; правові науки - з право­вими відносинами, пояснюючи систему встановлених державою зага­льнообов'язкових правил і норм поведінки. Відповідно до цього центральною діючою особою в економічних науках є людина як суто економічний суб'єкт, у політичних науках - як політичний суб'єкт, у юридичних науках як суб'єкт, що діє в правовому чи протиправному просторі тощо.

Соціологія ж досліджує всі соціальні процеси, незалежно від то­го, якими вони є - економічними, політичними, правовими, творчими, релігійними, філософськими, етичними і т.д. Вона докорінно відрізня­ється від інших генералізуючих наук тому, що аналізує суспільство в єдності всіх його сторін, областей, сфер, весь соціокультурний прос­тір. Більш того, соціологія вивчає і взаємозв'язок між явищами, що стосуються предмету дослідження різних суспільних наук. Це може бути дослідження зв'язку між виробничими циклами (предмет еконо­міки) і циклами розвитку злочинності (предмет правових наук). Соці­ологів може цікавити, чи впливають економічні кризи на зростання правопорушень, а економічне процвітання - на їхнє зменшення.

Далі, економічні науки досліджують людину економічну, тобто людину, що зайнята в процесі виробництва; політичні науки цікав­ляться людиною політичною, яка бере участь у політичних процесах і акціях; релігієзнавство вивчає людину релігійну в її стосунках з Бо­гом. Соціологія розглядає людину соціальну в економічній, і в полі­тичній, і в релігійній, і в етичній, і в художній іпостасях.

Отже, на відміну від інших соціогуманітарних наук соціоло­гія є генералізуючою наукою, що досліджує суспільство в цілому ілюдину як істоту соціальну. Соціологія активно співпрацює з інши­ми сферами наукових знань про соціум і людину, ґрунтуючись на до­сягненнях статистики, демографії, психології, економічних політич­них, правових наук і дисциплін. Нині соціологія все більш успішно кооперує свою діяльність також з природничими і технічними наука­ми, утворюючи спеціальні галузі знань на стику наук. Відбувається своєрідна "соціологізація" наук, з'являються такі напрямки, як біосо-ціологія, соціологія населення, соціологія злочинності, соціоло­гія менеджменту, соціологія підприємницької діяльності тощо.