5 Закони соціології

Соціальний закон - об'єктивний і повторюваний причинний зв'язок між соціальними явищами і процесами, що виникає в результа­ті діяльності людей.

Довгий час вважалося, що соціальний закон - це незалежний від суб'єкта типовий, багаторазово повторюваний зв'язок. Виходить, що соціальний закон всеосяжний і всі соціальні процеси розвиваються відповідно до нього. Уявлення про те, що суспільство розвивається на підставі раз і назавжди встановлених законів не витримали перевірки часом. У сучасній соціології соціальні закони розглядаються як ре­зультат дії більшості індивідів. Нові покоління застають вже існуючі відносини, зв'язки, тенденції. Вони або приймають їх (тим самим збе­рігаючи вже існуючі соціальні закони), або поступово змінюють(тим самим встановлюючи нові соціальні закони).

У соціології виділяють п'ять категорій соціальних законів: закони співвідношення соціальних явищ. Якщо існує явище "а", то по­винно існувати і явище "б ";

закони, що визначають тенденції розвитку, перехід від одного порядку взаємин до іншого;

закони, що встановлюють функціональний зв'язок між соціальними явищами (взаємини між елементами системи);

- закони, що фіксують причинний зв'язок між соціальними явищами;

- закони, що встановлюють можливість, імовірність зв'язку між соціа­льними явищами.

Серед категорій соціології найбільш розповсюджена категорія «соціальне». Соціальне - це сукупність властивостей суспільних від­носин, що були надбані індивідами в процесі спільної діяльності. Дана категорія проявляється у відносинах між індивідами, у визначенні ни­ми свого місця в суспільстві.