4 Функції соціології

Соціологія як самостійна область знання реалізовує усі функції, характерні для суспільних наук: теоретико-пізнавальну, критичну, описову, прогностичну, інформаційну, світоглядну. Взагалі усі функ­ції соціогуманітарних наук прийнято поділяти на дві основні групи: гносеологічні (тобто пізнавальні) і власне соціальні. Перші виявля­ються в повному і конкретному пізнанні всіх сторін соціального жит­тя, другі - розкривають шляхи і способи реалізації цих знань. Основ­ними гносеологічними функціями соціології є теоретико-пізнавальна і критична. Мова йде про пізнання й оцінку навколишнього світу лю­диною. За допомогою критичної функції соціологія диференційовано підходить до дійсності, виявляючи в ній те, що вимагає змін. Крім цього, обидві ці функції сприяють нагромадженню і систематизації знань. Описова й інформаційна функції відповідають за опис дослі­джень у виді наукових звітів, статей, за систематизацію і поширення соціальної інформації. Прогностична функція полягає у формуванні соціальних прогнозів. Для кожного окремого індивіда найважливішою функцією є світоглядна. Використання соціологією кількісних даних, конкретних фактів дають можливість людині (чи групі людей) сфор­мувати свої погляди на соціальну реальність. При цьому соціологіязалишається наукою демократичної. Вона не служить конкретній іде­ології, не нав'язує єдину систему поглядів. Кожний може вибрати ту соціальну ідею чи концепцію, що здається найбільш справедливою і реалістичною.