3 Структура соціологічного знання

Відповідно до вищесказаного, можна розглядати структуру со­ціологічного знання в такий спосіб:

- загальні соціологічні теорії, що відображають визначальні тенден­ції становлення, функціонування соціальних спільнот, роль і місце в цих процесах людини, як істоти соціальної;

- спеціальні соціологічні теорії, що досліджують розвиток і відтво­рення людиною окремих соціальних спільнот, а також суть і основні характеристики людини соціальної;

- галузеві соціологічні теорії, що розкривають механізми життєдія­льності і функціонування соціальних спільнот у визначених сферах громадського життя і процеси соціалізації людини;

- емпіричні соціологічні дослідження, спрямовані на виявлення, ана­ліз, узагальнення соціальних фактів: дій, вчинків людей, конкретних продуктів людської діяльності, розвитку і взаємодії створених людьми соціальних спільнот.

Усі ці компоненти соціологічного знання тісно пов'язані між со­бою: без науково обґрунтованої теорії емпіричні соціологічні дослі­дження не можуть дати достовірної картини соціальних процесів, уза­гальнити їх у струнку систему, а сама теорія, в свою чергу, ризикує відстати від життя і перетворитися в догму, якщо вона не використо­вує первинну соціологічну інформацією про зміни і нові тенденції в розвитку суспільства.