2 Предмет і об'єкт соціології

Об'єктом будь-якої науки є те, на що спрямовано процес дослі­дження. Власне той самий об'єкт може вивчатися різними науками (наприклад, природа вивчається групою природничих наук). Що сто­сується предмету вивчення науки, то він строго окреслює ті границі, в рамках яких буде вивчатися об'єкт. У нашому випадку, об'єктом ви­вчення соціології є соціальна реальність (чи соціальна дійсність) а та­кож саме суспільство, як цілісний організм (соціальна система).

Предметом соціології буде діяльність людей, соціальних спіль­нот у рамках суспільства.