ЛІТЕРАТУРА

1. Соціологія. / За заг. Ред. проф. В.П.Андрущенка, проф. М.У. Горла­ча. - Харків - Київ, 1998.

2. Тощенко Ж.Т. Социология. Общий курс. М.: «Прометей», 2001.

3. Капитонов Э.А. Социология ХХ века. История и технологии. Рос­тов-на-Дону: Феникс, 1996.

4. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. Львів: Кальварія, 1996.

5. Соціологія. / За ред. проф. В.Г. Городяненка.- К.: Академія, 1999.

6. Піча В.М. Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України. - К.: "Каравела", 1999.

7. Кравченко А.И. Социология. Учебник. М.: ПБОЮЛ Григорян А.Ф.,

2001.

8. Социологический энциклопедический словарь. Издательская группа

ИНФРА. - М-НОРМА. - М., 1998.

Підписано до друку 13.03.2003 Формат 60х84 1/16, 3.0 др. арк. Тираж 100 прим. Зам. № 375 69063 м. Запоріжжя, ЗНТУ, друкарня, вул. Жуковського, 64