2   Поняття програми соціологічного дослідження, її структура

Будь-яке соціологічне дослідження починається з розробки його програми. Програма - це основний документ наукового пошуку, по ній можна судити про ступінь наукової обґрунтованості того чи іншого дослідження. Крім цього, програма є методологічною моделлю дослі­дження, у ній фіксуються всі дослідницькі процедури. Звичайно про­грама соціологічного дослідження складається з двох розділів. Пер­ший розділ - методологічний - складається з наступних етапів:

- формулювання проблемної ситуації - визначення об'єкта і предмета дослідження - визначення мети і задач дослідження - визначення ос­новних понять і категорій (інтерпретація понять) - висування гіпотез; Другий розділ - методичний чи процедурний - складається з наступ­них етапів:

- здійснення вибірки - вибір методів збору інформації - опис методів обробки інформації - розробка стратегічного і робочого плану дослі­дження (фіксація кожного кроку дослідницької групи).