1 Соціологічне дослідження і його види

Соціологічне дослідження - це складний комплекс програм­но впорядкованих науково - теоретичних, методичних і організа­ційних заходів, спрямованих на досягнення дослідницької мети, а саме: одержати точні й об'єктивні дані про досліджуваний об'єкт, процес чи явище. Соціологічні дослідження істотно розрізняються між собою в залежності від обсягів і складності проблем, термінів проведення. Але в будь-якому випадку, будь-яке соціологічне дослі­дження проходить кілька взаємозалежних етапів: підготовка, реаліза­ція, аналіз, впровадження результатів.

Підготовчий етап охоплює питання, пов'язані з визначенням ме­тодології і методики проведення дослідження, узгодження оплати праці, організації самого процесу дослідження й обробки інформації, контроль і т. д.

Етап реалізації - це процес збору й обробки соціологічної інфо­рмації (обробляти доводиться від декількох сотень до десятків тисяч одиниць інформаційних джерел).

Етап аналізу - це процес змістової обробки зібраної інформації. Обрана раніше методологія дає можливість осмислити й упорядкувати отримані результати, зробити висновки по удосконаленню діяльності досліджуваного об'єкта.

Етап впровадження завершує соціологічне дослідження підгото­вкою наукового звіту по його результатах. На цьому ж етапі форму­люються рекомендації і пропозиції для замовника. Якщо ж звіт за ре­зультатами соціологічного дослідження містить інформацію, що має наукову цінність, то матеріали дослідження можуть бути представлені у формі монографій, статей, доповідей.

Класифікація соціологічних досліджень залежить від ступеня їхньої складності, актуальності, цілей, вимог замовників. У залежності від завдань розрізняють фундаментальні, прикладні і комплексні до­слідження. Фундаментальні - спрямовані на дослідження й аналіз складних проблем суспільства і його масштабних складових частин (інститутів, галузей, сфер). Прикладні дослідження проводять для ви­вчення конкретних соціальних об'єктів. Комплексні поєднують у собі елементи прикладних і фундаментальних досліджень і проводяться поміждисциплінарній проблематиці.

У залежності від витрат часу соціологічні дослідження можуть бути довгостроковими (більш 3 років); середньостроковими (від 6 мі­сяців до 3 років); короткочасні (від 2 до 6 місяців); експрес-дослідження (від 1-2 тижнів до 1-2 місяців).

У залежності від статусу замовника й оплати праці дослідження бува­ють держбюджетними (замовлення державних установ) і госпрозра­хунковими (замовлення окремих підприємств і організацій).

Що стосується об'єкта пізнання тієї чи іншої сфери дійсності, виділяють соціологічні дослідження в системі управління, промисло­вості, науки, освіти, охорони здоров'я, і т.д. Класифікація різноманіт­них соціологічних досліджень необхідна, тому що вона систематизує діяльність дослідників.