1 Соціальний процес

У природничих науках під процесом (проходження, про­сування) розуміють однорідні серії явищ, що пов'язані між собою причинно-наслідковими чи структурно-функціональними залежностями. Наприклад, зміна дня і ночі, часів року, ріст організму і т.д. Серія соціа­льних явищ може розглядатися як процес, якщо вона має логічну послідовність протягом певного часу і попередні етапи визначають на­ступні.

Соціальний процес - це послідовна зміна елементів соціальної си­стеми і її підсистем будь-якого соціального об'єкту. Звичайно соціаль­ний процес складається з декількох стадій , що мають власну внутрі­шню самоорганізацію. Приміром, кожна самостійна держава, що виділи­лася з колишнього СРСР, поступово здійснює перехід від планової систе­ми господарювання до ринкових відносин. Зміна державного уст­рою, приватизація, визначення демократичних прав і свобод громадян характеризують сутність даного переходу.

Першу спробу класифікувати соціальні процеси зробив німецький соціолог Л.Фон Візі. На його думку, усі соціальні процеси можна розділи­ти на дві категорії:

- асоціативні ( об'єднання, пристосування, зближення);

- дисоціативні (опозиція, суперництво, конфлікт).

Передбачається, що дисоціативні процеси здебільшого негатив­ні. Але це не завжди так. Суперництво може бути цілком конструкти­вним, конфлікт - стабілізуючим, а не руйнуючим (наприклад, конф­лікт поколінь).

За рівнем соціальної системи виділяють наступні процеси:

- внутрішньособистісні ( соціалізація, самоосвіта, самовизначення);

- внутрішньогрупові (взаємини в колективі по вертикалі і горизонталі в ході трудової взаємодії);

- між групами та між спільнотами (протистояння політичних партій, релігійних конфесій);

- соціетальні (такі, що охоплюють суспільство в цілому).

Соціальні процеси мають наступні специфічні характеристики:

- масовий характер (одиничні дії індивідів чи окремі події не мо­жуть розглядатися як соціальний процес);

- соціальний зміст (процеси не проходять поза суспільством, вони по­роджуються соціальними проблемами і спрямовані на їх вирішен­ня);

- самодіяльність учасників (соціальний процес - результат суспільної ініціативи, а не дій суб'єктів по команді зверху).