2 Теорія соціальної стратифікації

У соціологічній літературі тривалий час співіснують дві тради­ції. Відповідно до однієї з них основним елементом суспільного уст­рою визнаються класи, відповідно до іншої - страти. Парадокс полягає в тому, що багато авторів, використовуючи категорію "класова струк­тура", насправді ведуть мову про ті ж ієрархії соціальних груп, що і представники стратифікационного підходу. Якщо зіставити класи в марксистському трактуванні і страти у функціональній теорії, то по­бачимо таке розходження: визначення класу означає визнання антаго­нізму, протилежності інтересів різних соціальних груп; визначення страти означає наявність відмінностей між людьми в суспільстві по визначеним ознакам.

Отже, теорія класів займається поділом суспільства, виявленням суспільних протилежностей, соціальних конфліктів, а теорія стратифі­кації займається суспільною диференціацією. У суспільствах, що роз­глядаються з погляду класової теорії, значна частина населення не входила в основні класи, утворюючи шари, прошарки. У той же час теорія стратифікації використовує поняття "клас" як видове, тобто окремий випадок стратифікації. По К. Марксу і В. Леніну, клас визна­чається як велика соціальна група людей, що володіє чи не володіє за­собами виробництва. У сучасному реальному житті людина, що воло­діє проектною документацією на технології виробництва, може займа­ти в соціальній структурі місце вище, ніж власник підприємства, наякому ці технології використовуються. Менеджер фірми по суті є на­йманим робітником, при цьому, він реально (у рамках фірми) може мати більшу владу, ніж акціонери даної фірми. Саме тому сучасна со­ціологія віддає перевагу теорії стратифікації для пояснення соціальної структури суспільства.

Теорія соціальної стратифікації була створена на початку 40-х рр. американськими соціологами Т. Парсонсом, Р. Мертоном, У. Му­ром, активно вивчав дану проблематику П. Сорокін. Стратифікацій­ний підхід ґрунтується на наступних принципах:

- обов'язковість вивчення усіх без винятку шарів суспільства;

- застосування при порівнянні тих самих критеріїв;

- достатність критеріїв для повного аналізу кожного соціального шару.

Стратифікація - це певним чином орієнтований склад насе­лення. Це диференціювання, ранжування індивідів, груп, спільнот відповідно до займаного ними місця у даній соціальній системі. Поняття "стратифікація" (шар, роблю) прийшло в соціологію з геоло­гії, де воно означає розташування шарів різноманітних порід по вер­тикалі, причому кожен шар складається з однорідних елементів. Стра­та - це безліч людей, що у даному суспільстві знаходяться в однаковій ситуації. Причому, люди поєднуються в страту по якихось загальних ознаках. Цілком реально вичленувати одномірну страту на підставі якоїсь однієї ознаки. Наприклад, за принципом расової приналежності американське суспільство можна розділити на дві страти - білі і ко­льорові. Одномірні страти об'єктивно існують. Але аналіз суспільства з позицій якоїсь однієї ознаки соціальної стратифікації не дає можли­вості побачити всю складність процесів, що відбуваються в ньому.