1 Поняття соціальної структури суспільства

Якщо ми станемо розглядати суспільство, як систему, то одержи­мо трьохрівневу структуру: макрорівень (людство в цілому), мезорівень (соціальні спільноти, що у свою чергу утворюють соціальні інститути), мікрорівень (індивіди). Людина однаково некомфортно почуває себе як у величезних макроструктурах, так і поодинці. Найбільш захищено і упевнено вона почуває себе на середньому рівні. Саме тому соціальні спільноти і вважаються основним компонентом структури.

Якщо суспільство - це цілісний організм, то приведена вище структура - її кістяк. Щоб наповнити це поняття змістом, необхідно з'ясувати основні компоненти структури. Отже, соціальна структура суспільства - це сукупність соціальних, соціально-демографічних, професійних, територіальних, етнічних спільнот, пов'язаних між со­бою відносно постійними взаєминами.

Складовими соціальної структури вважаються наступні групи спільнот:

- соціально-демографічні спільноти (вік, стать);

- соціально-територіальні спільноти (міське, сільське населення, пере­селенські групи і т.д.);

- соціально-етнічні спільноти (народності, нації);

- соціально-професійні спільноти (військові і цивільні, інженери, робі­тники, домогосподарки і т. д.);

- соціально-класові спільноти.

Соціально-демографічні спільноти - це результат накладання демографічних параметрів (вік, стать, сімейне становище) на соціаль­ні. При вивченні цієї ланки статистично обраховується народжува­ність, смертність, кількість шлюбів і розлучень, ранжується віковий і статевий склад населення. У рамках даної групи спільнот аналізується проблема трудового потенціалу країни.

Соціально-територіальні спільноти - це результат взаємодії двох зрізів суспільства - класового (стратового) і територіального. Оскільки в розміщенні виробництва і розселенні людей найважливішими фак­торами є економічні, те це приводить до нерівномірного розвитку ре­гіонів і територій у границях однієї держави. У рамках даної групи спільнот аналізуються проблеми урбанізації, міграції населення.

Соціально-етнічні спільноти поєднують етноси, починаючи відсоціально високорозвинених націй, закінчуючи відсталими етнічними групами. У рамках даної групи спільнот аналізується проблема расо­вої дискримінації, геноциду.

Соціально-професійну структуру прийнято розглядати як форму професійного розподілу праці.

Кожна з розглянутих структур має внутрішню градацію, і все-таки з погляду соціального складу населення люди різних вікових ка­тегорій, як чоловіки, так і жінки, незалежно від місця проживання, на­ціональності, професійної зайнятості рівні між собою. Але загальнові­домо, що в реальному житті існує нерівність. Нерівність і є тим крите­рієм, що дозволяє розмістити одних людей вище чи нижче інших. Крім того, нерівність - джерело суспільного розвитку. Урівнення лю­дей по відношенню до багатства, влади, і т.д. позбавляє їх важливого стимулу до діяльності.