Анотація

Основи кадрового менеджменту – Я.П. Дубініна

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Запорізький національний технічний університет

ТЕКСТИ лекцій з дисципліни

Основи кадрового менеджменту для студентів спеціальності 8.040202 «Соціальна робота» всіх форм навчання

2008

Тексти лекцій з дисципліни «Основи кадрового менеджменту» для студентів спеціальності 8.040202 «Соціальна робота» всіх форм навчання /Укл. Я.П.ДубІніна. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.-70 с.

Укладач: Я.П.ДубІніна, старший викладач

Рецензенти:      О.А.Агарков, доцент, к.с.н.

Е.А.Гугнін, доцент, к.с.н.

Відповідальний

за випуск:        Я.П.ДубІніна, старший викладач

Затверджено на засіданні кафедри «Соціальної роботи»

Протокол № 10 від «28» травня 2008з