6. Керування автотехнічним забезпеченням.

Керування автотехнічним забезпеченням є складовою частиною керування технічним забезпеченням і являє собою систему, що скла­дається з органів і об'єктів керування з властивими їм методами дій та інформаційними каналами прямого і зворотного зв'язку. Сутність ке­рування полягає в цілеспрямованому впливі на сили і засоби автомо­більної служби з метою досягнення максимальної ефективності їх ви­користання в самих складних умовах тактичної і тилової обстановки.

До основних функцій керування АТЗ відносяться:

- безупинне, наполегливе добування, збір, вивчення й узагаль­нення даних тактико-технічної обстановки;

- прийняття рішення і доведення задач до підлеглих;

- планування АТЗ;

- організація і підтримка взаємодії сил і засобів АТЗ;

- організація і проведення заходів щодо підвищення бойової готовності сил і засобів АТЗ;

- керівництво виховною роботою;

- підготування сил і засобів служби до виконання задач і на­дання допомоги підрозділам.

Основою керування АТЗ є рішення командира, його вказівки і розпорядження, а також розпорядження старших начальників по слу­жбі. Прийняття рішення - головна ланка в управлінській діяльності. При цьому варто мати на увазі, що функція ухвалення рішення невід­дільна від функції планування.

Дійсно, коли начальник автомобільної служби приймає рішення і визначає в ньому склад сил і засобів, необхідних для виконання по­ставленої задачі, терміни виконання і т. д., то цим він закладає основи планування. Після ухвалення рішення планування продовжується і за­вершується.

Відомо, що право прийняти рішення по будь-якому питанню в кожній ланці керування належить командиру, тому що принципи єди­ноначальності і централізації керування є основними у військовому керуванні. Стосовно до технічного забезпечення таке право належить заступнику командира з озброєння. Водночас із питань здійснення АТЗ начальник АС може приймати приватні рішення на основі вказі­вок зам. командира по озброєнню. При відсутності вказівок начальник АС зобов'язаний самостійно організувати і здійснювати АТЗ, пого­джуючи свою роботу з начальником штабу і заступником командира по тилу.

Для керування ремонтними й евакуаційними підрозділами і складами використовується зв'язок ТНУ, зв'язок технічного забезпе­чення, рухливі засоби зв'язку, я також особисте спілкування.

У ряді випадків може використовуватися також зв'язок дорож­ньої служби або зв'язок командування.