4. Основні заходи по підготовці особового складу і засобів автомобільної служби підрозділу, частини до маршу.

Автотехнічне забезпечення маршу здійснюється командира­ми частин через заступників по озброєнню, штатними засобами під­розділів і доданих засобів старшого начальника. АТЗ організується у тісної взаємодії з іншими службами частини і включає:

- підготовку водіїв і особового складу ремонтно-євакуаціонних засобів,

- підготовку машин, укомплектування їхнім інструментом, ЗІП, засобами прохідності і буксирування,

- проведення ТО й усунення несправностей,

- поповнення запасів АМ і створення підвищених,

- передача надлишкового АМ і несправних машин засобам старшого начальника,

- організація технічного замикання,

- організація евакуації і ремонту машин на марші,

- технічне обслуговування машин на привалах і в районах зо­середження.

При організації підготування водіїв і ремонтників необхідно враховувати рівень їхнього підготування і досвід роботи в бойових умовах, характері майбутніх бойових дій, а також наявність часу, відведеного на підготування до дій маршу.

У залежності від цього підготування водіїв і ремонтників можна проводити у виді практичних занять або інструктажів (тренажів). Практичні заняття організують і проводять по підрозділах. Основним методом їх проведення є показ із наступним тренуванням із метою удосконалювання у водіїв необхідних навичок у підготуванні машин до майбутніх бойових дій, у керуванні технікою в складних умов бо­йової і дорожньої обстановки, вдень і вночі, а також у подоланні діля­нок зараження й інженерних загороджень у ході бою маршу. На занят­тях опрацьовуються питання швидкого виявлення й усунення на ма­шинах найбільш характерних несправностей, а також правила прове­дення часткового спеціального опрацювання. Крім того, із водіями вивчають питання взаємодії їх між собою і з технічним замиканням при проведенні технічного обслуговування, ремонту й евакуації АТ, атакож узагальнюється позитивний досвід водіїв у ході попередніх бо­йових дій.

При нестачі часу з водіями звичайно проводять тільки інструк­тажі, у яких указують цілі, задачі й особливості майбутнього маршу, маршрут руху (маршу), режими руху і світлового маскування, вимоги по дисципліні руху і мірам безпеки, питання організації обслугову­вання, евакуації і ремонті машин у ході маршу. При підготуванні ре­монтників основну увагу варто приділяти тренуванню їхнім діям по наданню допомоги водіям у ході маршу у виявленні й усуненні не­справностей на АТ, по роботі з несправними машинами, що знахо­дяться в зоні ядерного вибуху, по проведенню спеціального обробки АТ, устаткування ремонтний майстерень і АМ, по удосконалюванню навичок у виконанні ними робіт з укриття і маскування ремонтно-евакуаційних засобів, діях по сигналах оповіщення.

Першорядну увагу необхідно приділяти удосконалюванню на­вичок ремонтників у швидкому розгортанні і згортанні майстерень у ході бою, а також витяганні застряглих і приведенні в транспортабе­льний стан несправних машин. Перед початком руху ремонтникам, виділеним у технічне замикання, ставлять задачу по наданню допомо­ги водіям зупинених машин на марші.

У батальйонах і ін. підрозділах, де є заступники командирів по технічній частині, заняття з водіями по спеціальних питаннях органі­зують і проводять останні.

Заходами автотехнічного забезпечення підготовки засобів ав­томобільної службі до здійснення маршу відносяться:

- ремонтні і евакуаційні засоби частин і підрозділів перевіря­ються та укомплектовуються АМ,

- ретельно перевіряється устаткування майстерень на їх робоздатність,

- особовому складу майстерень ставляться задачі на організа­цію надання допомоги на марші та на привалах.

При організації укомплектування ремонтних засобів необхідно, насамперед уточнити фактичну наявність автомобільного майна в ре­монтних підрозділах і на складі частини і визначити потребу в ньому з обліком витрати його в підготовчий період. Потім варто зажадати й одержати АМ на складі старшого начальника по службі і довести за­паси на складі АІ своєї частини до встановленої норми. Автомобільне майно в підрозділи видається з обліком їхніх заявок, що складаються зобліком виробничих можливостей ремонтних засобів, норм утримання рухливих запасів і фактичної заможності. Запаси АМ створюються й ешелонуються в ремонтних підрозділах і на складах так, щоб забезпе­чити безперебійну роботу ремонтних підрозділів без додаткового під­возу протягом декількох діб.

Військові запаси автомобільного майна підрозділяються на батальйонні, полкові і дивізіонні.

Батальйонні і полкові ремонтні майстерні забезпечуються ком­плектами №1 і 2, що містять запасні частини і матеріали.

Для своєчасного поповнення витрати комплектів АМ, що знахо­дяться в ремонтних підрозділах, на склади АМ полку містяться ком­плекти №1 і №2 у кількості рівному кількості комплектів у всіх ремо­нтних підрозділах полку разом узятих.

Підготування ремонтних і евакуаційних засобів полягає: у про­веденні контрольних оглядів устаткування рухливих майстерних і ко­лісних шасі, на яких вони змонтовані й усуненні виявлених на них не­справностей; у поповненні рухливих майстерних запасними частина­ми і матеріалами до встановлених норм; у створенні ремонтних груп для ремонту машин на місці ушкодження і ремонтно-евакуаційної групи для ремонту на місці й евакуації ушкоджених машин на ЗППМ; у постановці задач особовому складу по ремонту й евакуації АТ. У підготовчий період і в ході бойових дій ремонтні, евакуаційні підроз­діли і склади розміщаються в районах, що забезпечують краще їхнє використання при мінімальних трудовитратах інженерне устаткування і маскування районів.