3. Обов'язки посадових осіб автомобільної служби підрозділу, частини.

Командири підрозділів і частин відповідно до Статуту внутрі­шньої служби несуть повну відповідальність за постійну бойову гото­вність автомобільної техніки, правильне її використання, утримання (збереження), своєчасне обслуговування, ремонт і евакуацію.

Вони зобов'язані знати автомобільну техніку, наявну е частині (підрозділі), правила її експлуатації і збереження, систематично пере­віряти її технічний стан, утримання і правильність використання, ор­ганізовувати автотехнічне забезпечення, проводити заходи щодо по­передження автопригод і продовженню термінів служби машин, керу­вати проведенням паркових днів, уживати заходів до підвищення тех­нічних знань особового складу, будівництву й устаткуванню парків.

Безпосереднє керівництво автомобільною службою вони здійс­нюють через своїх заступників по технічній частині.

Обов'язки посадових осіб по автомобільній службі викладені докладно в Настанові по автомобільній службі Збройних Сил.

Заступник командира частини з озброєння (начальник авто­мобільної служби частини) відповідає за організацію і здійснення ав-тотехнічного забезпечення й автомобільного підготування особового складу частини, за технічну справність і бойову готовність машин, стан парків і організацію внутрішньої служби в них, за бойову мобілі­заційну готовність автомобільної служби і підпорядкованих йому під­розділів.

Він зобов'язаний:

- у досконалості знати машини, наявні у частині, порядок і правила експлуатації, утримання (збереження), ремонту й евакуації;

- організовувати автомобільне підготування;

- брати участь у розробці мобілізаційного плану частини, за­безпечувати і контролювати їхнє виконання по своїй службі;

- керувати бойовим і виховним підготуванням ремонтно-евакуаційних підрозділів, автомобільним підготуванням особового складу частини, особисто проводити інструкторсько-методичні і пока­зні заняття з керівниками груп по найбільше складних темах автомо­більного підготування, а також заняття з офіцерами по вивченню ма­шин, по організації і здійсненню автотехнічного забезпечення;

- систематично перевіряти знання особовим складом правил експлуатації, збереження, ремонту й евакуації машин;

- підвищувати кваліфікацію водіїв, технічного стана і фахівців підпорядкованих підрозділів, брати участь у доборі і розставлянні фа­хівців служби;

- уживати заході по створенню й удосконалюванню учбово-матеріальної бази по автомобільній службі;

- знати наявність і технічний стан машин, систематично пере­віряти їхній стан, правильність експлуатації, утримання (збереження), своєчасність ремонту й евакуації, а також стан забезпеченості, збере­ження і витрати автомобільного майна;

- представляти командиру частини пропозиції на перерозподіл автомобільної техніки між підрозділами;

- організовувати правильну експлуатацію, утримання, ремонт і евакуацію машин, приймати необхідні заходи до продовження термі­нів їхньої служби, а також своєчасному витребуванню по встановле­них нормах, одержанню, розподілу і збереженню автомобільного май­на, удосконалювати ремонтну і складську бази;

- контролювати якість пального, мастильних матеріалів і спе­ціальних рідин і правильність їхній застосування, а також своєчасність освіження (заміни) пального в баках машин;

- планувати і здійснювати заходи щодо швидкого приведення машин у повну бойову готовність, до виходу з парків по бойовій три­возі у встановлені терміни;

- керувати роботами по будові й устаткуванню парків, органі­зовувати і контролювати виконування внутрішньої служби в них, кон­тролювати протипожежні заходи в парках і на машинах;

- організовувати Зі 11 ЇМ і евакуацію на них машин, які вийшли із ладу ;

- виявляти і вивчати причини ушкодженої автомобільної тех­ніки і вживати заходів по їх попередженню, продовженню термінів служби.

- керувати раціоналізаторською і винахідницькою роботою по своєму фаху;

- знати укомплектованості частини особовим складом автомо­більної служби і ступінь його підготовленості, систематично перевіря­ти знання особовим складом служби правил експлуатації, збереження, ремонту й евакуації;

- брати участь у розробці заходів щодо охорони, обороні і за­хисту машин, контролювати організацію охорони й оборони ремонт­но-евакуаційних підрозділів і захист їх від зброї масової поразки;

- розробляти заходи щодо забезпечення техніки безпеки при експлуатації, ремонті й евакуації машин і контролювати їхнє виконан­ня;

- організовувати і контролювати ведення обліку, вчасно пред­ставляти звіт і повідомлення по службі;

- вивчати й узагальнювати досвід автотехнічного забезпечення і доводити його до підрозділів;

- вчасно зажадати кошти на утриманню автомобільної техніки і витрачати їх по прямому призначенню.

Помічник начальника автомобільної служби зобов'язаний:

- у досконалості знати будову машин, правила по експлуатації, утримання (збереження), ремонту й евакуації;

- знати і перевіряти наявність і технічний стан машин частини;

- розробляти проекти планів експлуатації, ремонту й евакуації машин і заходи щодо організації експлуатації, збереження і ремонту машин;

- забезпечувати підготування автомобільної техніки і своєчас­ний перехід частини до експлуатації і збереження в зимових і літніх умовах;

- оформляти і відправляти машини в ремонт і одержувати їх із ремонту поза частиною;

- вести кількісний і якісний облік автомобільної техніки, облі­ково-звітну документацію по експлуатації, збереженню і ремонту ма­шин і контролювати ведення її в підрозділі;

- уживати заходів до економії моторесурсів автомобільної техніки і збільшенню міжремонтних термінів служби й амортизацій­них пробігів машин, двигунів і агрегатів, а також проводити заходи щодо ощадливій витраті пального в процесі експлуатації машин;

- перевіряти й оформляти документи, подані в частину для одержання інспекторських свідчень, а також акти на списання (пере­клад у нижчі категорії якісного стана) автомобільної техніки, вироб­ничого устаткування і майна і готовність по ним висновки;

- знати забезпеченість частини автомобільним майном, вчасно його зажадати, одержувати і розподіляти, перевіряти правильністьзбереження і витрати, вести кількісний і якісний облік і звітність по майну, оформляти документи на його списання, керувати роботою складу автомобільного майна.

Заступник командира підрозділу по технічній частині безпосе­редньо відповідає за технічну справність машин підрозділу, ремонт і евакуацію, а також за автомобільне підготування особового складу підрозділу.

Він зобов'язаний:

- знати в досконалості будову машин, порядок і правила їхньої експлуатації, утримання, ремонту й евакуації;

- знати наявність, технічний стан і місцезнаходження машин

підрозділу;

- організовувати технічно правильне використання машин, їх­нє обслуговування і збереження;

- проводити заходи щодо продовження термінів служби ма­шин, особисто керувати роботами по технічному обслуговуванню, по­точному ремонту машин підрозділу;

- уживати заходів по попередженню ушкодження машин;

- керувати підготуванням машин до виходу з парку, а також їхнім обслуговуванням по поверненню в парк;

- керувати роботами по будові й устаткуванню парку, а також забезпечувати підтримку порядку на ділянці підрозділу;

- усебічно знати і виховувати водіїв машин, проводити заняття з особовим складом по вивченню будови, експлуатації і ремонту ма­шин і підвищенню кваліфікації водіїв;

- уживати заходів по своєчасному ремонті й евакуації машин, забезпечувати їхнє підготування до відправлення в ремонт і приймати їх після ремонту;

- забезпечувати правильне застосування й ощадливу витрату пального, мастильних і інших експлуатаційних матеріалів;

- вчасно представляти заявки на автомобільне майно, органі­зовувати правильне його використання і заощадження;

- вести облік роботи машин і контролювати ведення технічної документації на машинах, представляти необхідні дані для написання в паспорт машини і зведення про ушкоджені машини.

Командир ремонтного підрозділу відповідає за постійну готов­ність майстерні, організацію виробничої діяльності майстерні, своєча­сне і якісне виконання ремонтних робіт, за цілість устаткування ін­струмента, запасних частин, матеріалів і машин, що надходять у ре­монт, а також за евакуацію ушкоджених машин частини.

Він зобов'язаний:

- керувати виробничою діяльністю, розміщенням і переміщен­ням майстерні, спеціальним підготуванням особового складу по під­вищенню кваліфікації;

- забезпечувати виконання виробничих планів (завдань) і ви­соку якість ремонту і технічного обслуговування машин;

- знати матеріальну частину машин, що ремонтуються, техно­логію їхніх ремонту (обслуговування), ремонтні можливості майстер­ні, знати будову устаткування майстерні і уміло використовувати його при ремонті;

- вчасно зажадати й одержувати необхідні запасні частини, ін­струмент і матеріали і вживати заходів по забезпеченню ними майсте­рні;

- контролювати якість робіт і забезпечувати виконання особо­вим складом норм виробітки, домагатися збільшення продуктивності праці і поліпшення якості ремонту;

- стежити за дотриманням техніки безпеки, правильному ви­користанням устаткування й ощадливої витрати запасних частин, ін­струмента і матеріалів;

- за вказівкою начальника автомобільної служби організовува­ти технічне обслуговування і ремонт у підрозділах (на місці ушко­дження), для чого висилати ремонтні підрозділи, бригади або окремих фахівців;

- евакуювати ушкоджені машини на збірні пункти, організову­вати їхнє збереження і відновлення;

- організовувати радіаційно-хімічну розвідку району розмі­щення майстерні, збірного пункту ушкоджених машин, визначати за­раженість машин, які підлягають ремонту й евакуації, і організовувати їхню дезактивацію, дегазацію і дезинфекцію;

- виділяти необхідні сили і засоби до складу технічного зами­кання колон на марші;

- організовувати облік зроблених робіт з ТЗ, ремонту машин і автомобільного майна, а також приходу і витрати запасних частин і матеріалів;

- безпосередньо організовувати оборону і захист від зброї ма­сової поразки, а також протипожежні заходи і маскування майстерні;

- вести облік роботи майстерні, облікову і звітну документа­цію по ремонту.

Начальник майстерні МТО-АТ відповідає за своєчасне і якісне виконання робіт із технічного обслуговування і поточного ремонту, за цілість майстерні, запасних частин і матеріалів.

Він зобов'язаний:

- керувати роботою майстерні по технічному обслуговуванню і поточному ремонту машин підрозділу й особисто брати участь у ній;

- знати матеріальну частину машин підрозділу, їхнє технічне обслуговування і ТР, знати й уміло застосовувати устаткування, при­лади і пристосування майстерні;

- евакуювати ушкоджені машини підрозділу;

- забезпечувати правильну експлуатацію і своєчасний ремонт майстерні, її устаткування, пристосувань і інструмента;

- забезпечувати маскування, укриття майстерні, уживати захо­дів по її охороні, обороні і захисту;

- здійснювати технічне замикання колони підрозділу на марші;

- вести встановлений облік і звітність.

Начальник складу автомобільного майна частини підкоряється заступнику командира частини (начальнику автомобільної служби) і відповідає за цілість матеріальних засобів, що містяться на складі.

Він зобов'язаний:

- організовувати своєчасний прийом, опрацювання і видачу автомобільного майна;

- знати номенклатуру автомобільного майна, суворо виконува­ти правила його прийому, збереження, видача і здачі;

- знати наявність і стан автомобільного майна на складі, осо­бисто перевіряти його;

- забезпечувати своєчасне переміщення складу в новий район у ході бойових дій і по бойовій тривозі, організовувати вантажно-розвантажувальні роботи і керувати ними;

- забезпечувати пожежну безпеку і повну цілість автомобіль­ного майна;

- нести встановлений облік і звітність.

Начальник контрольно-технічного пункту (КТП) підкоряється заступнику командира по технічній частині і відповідає за справність машин, що випускаються з парку.

Він зобов'язаний:

- у досконалості знати будову, наявних у частині машин і тех­нічні вимоги, запропоновані до них при перевірці;

- перевіряти технічний стан машин, що виходять з парку, і ма­шин, що повертаються, і стан водіїв;

- щодня доповідати заступнику командира військової частини по технічній частині (начальнику автомобільної служби) про затримку машин на КТП і про ушкодження машин, що повернулися в парк;

- перевіряти за вказівкою заступника командира частини по технічній частині якість технічного обслуговування, збереження і ре­монту машин у військовій частині;

- уживати заходи до укомплектування КТП устаткуванням, ін­струментом і приладами по встановлених Нормах і утримувати його в зразковому стані.