12. Основні заходи по підготовці особового складу і засобів автомобільної служби підрозділу, частини до наступу.

Підготування екіпажів, водіїв (механіків-водіїв) до наступу ор­ганізується і проводиться виходячи з наявності часу і потреби в ній.

Основними методами підготування є: інструктажі, практичні, показні й інші заняття.

Інструктажі проводяться в підрозділах у будь-яких умовах об­становки незалежно від наявності часу, практичного досвіду і навичок особового складу. При проведенні інструктажу доводяться:

- обсяг, порядок, терміни і правила виконання робіт із підготу­вання АТ і засобів АС до використання,

- види ТО, обсяги додаткових робіт і райони (рубежі) їх прове­дення в ході бою,

- характер місцевості і маршрутів висування на напрямках дій підрозділів, у смугах наступу частин,

- особливості водіння машин при висуванні, розгортанні в пред-боевий і бойовий порядок і в ході наступу,

- правила подолання водяних перепон, важкопрохідних ділянок місцевості і загороджень на напрямках наступу підрозділів,

- порядок дії при виході АТ із ладу,

- місця і час розгортання ремонтно-евакуаційних засобів,

- напрямки шляхів евакуації,

- частота і позивні радіомережі технічного забезпечення.

При сприятливих умовах обстановки і наявності часу по деяких питаннях з особовим складом можуть проводитися практичні і показні заняття, а з особовим складом, що має недостатнє підготування, крім того, заняття по вивченню особливостей устрою й експлуатації АТ. Підготування особового складу як правило, проводиться одночасно з підготуванням АТ і ремонтних засобів до використання.

При підготуванні до бою в підрозділах, що мають засоби техні­чного обслуговування і ремонту, у залежності від потреби можуть створюватися замикання похідних колон, ПТС (пункти технічного спостереження), РЗГ або РемГ.

Замикання похідних колон підрозділів при підготуванні наступу з висуванням із глибини створюються у всіх батальйонах(дивізіонах) іротах(батареях), а при підготуванні наступу з безпосереднього зітк­нення із супротивником - тільки в підрозділах других ешелонів.

Замикання похідних колон підрозділів створюються за рахунок своїх сил і засобів. Проте в складі замикання батальйонів першого ешелону можуть включатися ремонтні засоби з ремонтних підрозділів частин, а при необхідності і тягачі, із тим, щоб вони могли успішно виконувати задачі при висуванні батальйонів на рубіж переходу в ата­ку, а з початком бою - діяти в якості РЗГ і РемГ.

ПТС створюються у всіх батальйонах(дивізіонах), а також у ро-тах(батареях), призначених для дій на самостійних напрямках. Для їх­нього створення за рішенням командирів підрозділів (частин) виділя­ються необхідні засоби пересування, а також особовий склад і засоби з інженерних, медичних підрозділів, підрозділів зв'язку і хімічного за­хисту.

РЗГ, як правило, створюються в підрозділах, призначених для дії в першому ешелоні по напрямку головного удару частин, в аванга­рдах, а також на окремих самостійних напрямках. Ремонтні групи (РемГ)- в інших батальйонах (дивізіонах, ротах і батареях), що мають відділення (розрахунки) технічного обслуговування.

До складу РЗГ і РемГ включаються сили і засоби цих відділень, а при необхідності і ремонтні засоби з ремонтних підрозділів частин. У РЗГ, крім того, включаються тягачі.

При підготуванні наступу в частинах (з'єднаннях) створюються:

- замикання похідних колон,

- групи технічної розвідки,

- РЕГ,

- при необхідності (рятувальні евакуаційні групи й евакуаційні коман­ди).

Запаси АМ створюються з таки розрахунком, щоб до початку настання довести їх у підрозділах, частинах до норм військових.

При цьому враховується наявність АМ в підрозділах, частинах і на складах з'єднання і його витрата на завершення ремонту і підготу­вання АТ, ремонтних засобів до використання в наступальному бої. У підрозділах, частинах, призначених для дій на окремих самостійних напрямках, створюються додаткові запаси АМ.

Підготування матеріальної частини ремонтних підрозділів про­водиться в обсязі, передбаченому для всієї техніка частини. Передба­чається укомплектування рухливих майстерень, машин технічної по­мочі, ремонтно-евакуаційних машин, тягачів устаткуванням, присто­суваннями, інструментом і інший оснасткою, а також їх ТО і ремонт при необхідності. При цьому рухливі засоби ремонту й обслуговуван­ня, тягачі укомплектовуються запасними частинами і матеріалами, за­собами радіаційної, хімічної розвідки, засобами дезактивації і дегаза­ції. Ремонтні підрозділи забезпечуються продовольством, боєприпа­сами й іншими матеріальними засобами, необхідними для роботи у відриві від частин і з'єднання.