11. Організація технічного обслуговування, ремонту і евакуації автомобільної техніки в ході оборони.

Контрольний огляд і ЩТО машин проводяться в місцях розта­шування машин силами водіїв. Для виконання номерних ТО машини тилових підрозділів, як правило, подаються до ремонтних засобів, а машини вхідні до складу бойових засобів, проводять роботи ТО -1 і ТО -2 за допомогою штатних МТО-АТ спеціалістами в місцях укрит­тів поблизу розташування розрахунків.

З метою прискорення робіт з ТО в поміч водіям можуть виділя­тися найбільше технічно письменні солдати зі складу розрахунків і екіпажів машин.

ТО проводяться в першу чергу машинам бойової і стройової груп, а потім і всьому автотранспорту, що залишився. Машини, що потребують номерних ТО, у порядку черговості /графіку/ установле­ної заступником командира батальйону по озброєнню / ЗКТЧ баталь­йону / або начальником АС, за узгодженням із командиром, висува­ються до засобів обслуговування (ремонтні майстерні).

Для надання технічної помочі водіям у проведенні ТО машинам бойової і стройової груп, що не можуть бити виведені з бойових по­рядків до засобів обслуговування, висилаються ремонтні бригади або окремі спеціалісти.

Така організація ТО дає можливість у ході оборонного бою про­вести необхідні роботи по ТО всієї АТ і підготувати її до майбутнього наступального бою.

У оборонному бої автомобільна техніка, вишедша з ладу підля­гає негайному ремонту і відновляється на місці або підготовляється до евакуації. Вихід машин у ремонт в оборонному бої як від бойових ушкоджень, так і від експлуатації декілька менше, ніж у наступально­му бої, тому що машини розташовуються в укриттях розосередженою, а отже і витрата моторесурсов менше. У той же час менше маневрений характер оборонного бою, обумовленою активністю й усталеністю оборони, і більш глибоко ешелоноване розміщення ремонтних засобів забезпечують великі виробничі можливості ремонтний майстерень.

Ремонтного майстерні батальйону /полку/ будуть зайняті в пер­шу чергу відновленням ушкоджених машин, що потребують ПР.

У першу чергу відновляються бойові і стройові машини і маши­ни, що мають невеличкі ушкодження. У оборонному бої можливостіпо відновленню машин збільшуються в порівнянні з наступальним боєм, тому що підрозділи знаходяться на однім місці й ушкоджених машинах розташовуються в укриттях і старанно маскуються. До цих машин можуть скрутно підійти ремонтники, використовуючи для цієї цілі захисні властивості місцевості.

При погрозі вклинення в бойові порядки супротивника, машини з більш складним видом ремонту евакуюються в тил.

З метою надання своєчасної технічної помочі ушкодженим ав­томобілям у ході оборонного бою організуються ПТН, що розташо­вуються, як правило, поблизу командно-спостереджливих пунктів ба­тальйонів.

Ремонтна майстерня полку організує свою ракету на ЗППМ. Який розгортається за бойовими порядками ділянки оборони на вида­ленні 12-15 км від переднього краю.

У районах розміщення ремонтного майстерних полку може роз­ташовуватися РЗГ з'єднання, задачею якої є надання помочі майстер­ним полку по евакуації ушкоджених машин у випадку погрози вкли­нення супротивника в оборону, а також ушкоджених машин, що по­требують СР і КР на ЗППМ з'єднання.

Евакуація ушкодженої техніки в обороні має свої особливості:

- значно знижується час евакуації, тому що супротивник може прорвати оборону і захопити територію, на якій є несправна техніка,

- збільшується плече евакуації більш ніж у два рази, тому що підрозділи і частини в оборонному бої займають велику територію чим у настанні.

- змінюється напрямок евакуації, тобто евакуація ушкодженої техніки провадиться тільки в тил.

Отже інтенсивність роботи евакуаційних засобів значно зростає.

Евакуювати ушкоджену техніку в ході оборони необхідно шви­дко, щоб супротивник у випадку свого просування не зміг захопити її або знищити. У силу цього автомобілі, що потребують СР і КР ева­куюються відразу ж. Тому для забезпечення своєчасної евакуації і ре­монту машин у ході оборонного бою всі тягачі і ремонтні засоби, ві­льні від ремонту, повинні бути готові до виконання ремонтно-евакуаційних робіт із початком переходу супротивника в настання.

Транспортабельні машини, що потребують ПР, несправності яких можуть бути усунуті протягом 1 часу, відновляються силами намісці або евакуюються в район розташування майстерні МТО-АТ ма­шинами підрозділів.

Не транспортабельні машини, що потребують ПР, силами водіїв або Рем. Г. приводяться в транспортабельний стан на місці ушкоджен­ня, а потім евакуюються до місця розміщення майстерні МТО-АТ.

Всі машини, що потребують ПР або іншого виду ремонту, що не можуть бути відновлені водіями або силами майстерні МТО-АТ, по­біжної АТ підрозділів, тягачами РЗГ полку евакуюються на ЗППМ полку, де будуть відновлені.

Ті машини, що не можуть бути відновлені силами ремонтної майстерні полку, евакуюються на ЗППМ з'єднання.

Для евакуації машин використовується темний час доби й умови поганої видимості. У денний час евакуація машин може прикриватися димом і вогнем артилерії.

Евакуація ушкодженої техніки провадиться:

- силами ПТН з під вогню супротивника в найближче укриття, де вона відновляється або готується для подальшої експлуатації;

- силами РЗГ з під вогню супротивника в найближче укриття або на шляху евакуації;

- силами РЗГ або побіжного транспорту з укриттів або зі шляхів евакуації на ЗППМ.

Обсяг робіт з АТЗ оборонного бою включає також заходи щодо ліквідації наслідків ядерного нападу супротивника. Характер і ступінь поразки машин при ядерному вибуху можуть бути різноманітними і залежать, в основному, від калібру ядерних боєприпасів, виду вибуху, від відстані до центру /епіцентру/ вибуху, ступеня укриття машин, а також конструктивної тривкості їх. При цьому необхідно враховувати, що з загальної кількості машин може бути перекинуто, а укритих за­сипано, що потребує додаткових трудозатрат при проведенні евакуа­ції.

Машини, ушкоджені ядерним вибухом, по засобі евакуації мож­на розподілити на:

- легкотранспортабельні;

- транспортабельні;

- важко транспортабельні.

Легкотранспортабельні - це такі ушкоджені машини, що можуть бути евакуйовані на власній ходовій частині.

Транспортабельні - це такі ушкоджені машини, що необхідно винести з аварійного положення, а потім евакуювати на власній ходо­вій частині.

Труднотраспортабельні - це такі ушкодження машини, що необ­хідно вивести з аварійного стана й евакуювати спеціальними євакотя-гачами, обладнаними спеціальними піднімальними засобами.

Процес евакуації ушкоджених машин із зони ядерного вибу­ху значно ускладнюється через радіоактивне зараження місцевості і машин. Тому підготування машин до буксирування потребує великих витрат часу. Трудозатрати на евакуацію будуть збільшуватися за ра­хунок того, що водійський склад і ремонтники будуть працювати в за­собах захисти.

Основою керування автомобільною службою в обороні, як на будь-якому виді ведення бойових дій, є рішення командира. Керуван­ня службою складається з заходів щодо організації і здійснення АТЗ і включає своєчасне і правильне рішення задач, позв'язуваних баталь­йоном (полком), і правильне ухвалення рішення на організацію АТЗ. Обране рішення командира доводиться у виді постановки задачі до підлеглих, а потім організується правильне використання АТ в інтере­сах бою.

У ході бою ЗКТЧ /начальник автомобільної служби полку/ ін­формує всього командира і старшого начальника по службі про наяв­ність і технічний стан автомобільної техніки, вирішує питання своєча­сного забезпечення запасними частинами, ремонтними матеріалами майстерних, підтримує безперебійний зв'язок із командиром і стар­шим по службі начальником і ремонтно-евакуаційними засобами.

Основним засобом керування в батальйоні /полку/ є особисте спілкування посадових осіб автомобільної служби з підпорядковани­ми. Для керування ремонтними підрозділами і складами використо­вуються зв'язок ТПУ.

При стабільній обороні в полку використовується дротовий зв'я­зок ЗКТЧ із МТО-АТ і командиром. У ході бою використовується ра­діозв'язок ЗКТЧ із начальником АС і заступником командира по озброєнню. Основним документом по керуванню АС в оборонному бої є робоча карта ЗКТЧ (начальника автомобільної служби полку).

У полку заступник командира по озброєнню на бій відпрацьовує план технічного забезпечення, куди включаються і питання АТЗ, не­обхідні для роботи дані, начальник АС завдає собі на карту і доводить до виконавців загальними або приватними розпорядженнями.

Охорону, захист і оборону засобів служби ЗКТЧ батальйону (начальник автомобільної служби) організує для забезпечення безпе­ребійної роботи, а також для зберігання особового складу, машин, устаткування і майна від нападу наземного і повітряного супротивни­ка. Питання охорони, оборони і захисту засобів служби начальник ав­томобільної служби погоджує з заступником командира по тилу, від­дає розпорядження і контролює в ході бою виконання відданих розпо­ряджень.

Охорона й оборона полягає в розвідці району розміщення, без­посередній охороні району розміщення й організації оборони ремонт­них майстерень і складів, у протиповітряній обороні і захисті від яде­рної зброї.

Надійність охорони, захисти й оборони забезпечуються умілим використанням захисних властивостей місцевості для розміщення й укриття особового складу і техніки, постійної бойовою готовністю ремонтний майстерень, а також безупинним спостереженням і своєча­сним оповіщенням про погрозу напади супротивника.

Для безпосередньої охорони ремонтних майстерень і складів призначається добове убрання, у нічний час організується крім того , безпосереднє охорона району розташування патрулями. Для викону­вання патрульної служби залучаються особовий склад майстерних і водії ремонтних машин.

Наземна оборона ремонтних майстерень і складів організується за планом начальника тилу відразу ж після прибуття в район розташу­вання. Оборона повинна бути круговий і прикривати найважливіші доступи до району розташування.

Для захисту особового складу і засобів служби від ОМП особ­ливу увагу необхідно приділяти оповіщенню, веденню радіаційної розвідки, надійному укриттю особового складу, машин і автомобіль­ного майна, проведенню рятувальних робіт, а також питанням евакуа­ції і дезактивації АТ і засобів служби.

Весь особовий склад повинний добре знати сигнали оповіщення про небезпеку ядерного нападу і порядок дії по ним.

З метою зберігання особового складу оборудуються перекриті щілини, а для машин і майна укриття для прискорення устаткування яких використовуються лійки, траншеї.