7. Організація захисту, оборони й охорони засобів служби.

У період ведення дій автомобільна служба організує оборону й охорону особового складу і засобів служби з метою не допустити впливу супротивника або максимально послабити його результати, зберегти тим самим працездатність особового складу і забезпечити успішне виконання поставлених задач.

Захист, оборона й охорона особового складу і засобів АС пови­нні бути організовані у будь-яких умовах обстановки і включати за­хист від ядерної, хімічної, бактеріологічної і запальної зброї, оборону від повітряного і наземного супротивника, безпосередня охорона при розташуванні на місці і переміщенні, заходи щодо маскування, а та­кож протипожежні заходи.

Захист, оборону й охорону ремонтних евакуаційних підрозділів і складу АМ організують по єдиному плану захисту, оборони й охоро­ни тилових і технічних підрозділів, який розроблюється заступником командира частини по тилу. Для рішення питань захисту, оборони й охорони залучають, як правило, весь особовий склад підрозділів слу­жби і водіїв машин, що ремонтуються. Відповідальність за організа­цію захисту, оборони й охорони підрозділів і засобів служби поклада­ється на начальника автомобільної служби (заступника командира підрозділу з озброєння).

Безпосередньо організують захист, оборону й охорону команди­ри підрозділів, начальники майстерень.